Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Opowiedz nam o wyjątkowej kobiecie w Twoim życiu- Twojej mamie, babci, siostrze, żonie, dziewczynie, córce, a może szefowej?” na fanpage’u PRIMABIOTIC (02.03.2020 – 09.03.2020)

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.

2. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych uregulowanych w następujących aktach prawnych:

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

3. Informacje o okolicznościach przetwarzania danych osobowych
w związku z uczestnictwem w niniejszym konkursie zawarte są
w załączniku nr 1 do Regulaminu.

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

5. Organizatorem konkursu jest NatubaySp.z o.o., Adres: ul. Hurtowa 2 ,62-510 Konin, NIP667-177-04-61, REGON367139357, KRS 0000671480
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  Kapitał Zakładowy: 5 000,00 ZŁ

§2 Czas i miejsce trwania Konkursu

1. Konkurs odbywa się na profilu marki Primabiotic na Facebooku (https://www.facebook.com/primabiotic/), zwanym dalej „Profilem”.

2. Konkurs trwa od godziny 9:00 dnia 02 marca 2019 roku do dnia 9 marca 2020 r., przy czym zgłoszeń do udziału w konkursie można dokonywać do dnia 08 marca 2020 r. do godziny 23:59.

3. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowane w formie wpisu dokonanego przez Organizatora na Profilu, do dnia 9 marca 2020 do godziny 23:59. Informacja będzie obejmowała wyłącznie nazwy Zwycięzców jako użytkowników serwisu Facebook.

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej „Uczestnicy”).

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika na rzecz Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem Organizatorowi na etapie przyznawania nagród następujących danych osobowych Uczestnika:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa użytkownika w serwisie Facebook,

c) adres e-mail,

d) adres korespondencyjny,

e) numer telefonu kontaktowego,

f) numer PESEL.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

§4 Zadanie Konkursowe

1. Konkurs rozpoczyna się od opublikowania przez Organizatora na Profilu Zadania konkursowego w poście konkursowym zwanym dalej „Postem”.

2. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie komentarza pod Postem na Profilu https://www.facebook.com/primabiotic/, który jest odpowiedzią na temat konkursu: „Opowiedz nam o wyjątkowej kobiecie w Twoim życiu- Twojej mamie, babci, siostrze, żonie, dziewczynie, córce, a może szefowej?””

3. Odpowiedzi na zadanie konkursowe można udzielać jedynie pod Postem Organizatora dotyczącym danego konkursu. Odpowiedzi przesyłane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.

4. Każdy Użytkownik może opublikować dowolną liczbę Zgłoszeń pod Postem Organizatora.

§5 Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami dla Uczestników są:

a) 1 nagroda główna dla Zwycięzcy – zestaw produktów Primabiotic o wartości 200,00 zł

b) 4 nagrody pocieszenia- zestaw 2 masek Peel-off Primabiotic o wartości 31,98 zł

2. Nagrody będą wysyłane firmą kurierską, po uprzednim kontakcie poprzez wiadomość prywatną, o którym jest mowa w ustępie 5 § 6.

3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.

4. Do Nagrody przypisane jest dodatkowo świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości Nagrody, które zostanie przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego od Nagrody.

5. Organizator jako płatnik, pobierze (potrąci) z wartości przekazanej Nagrody 10% zryczałtowany podatek od nagród i przekaże go na konto właściwego organu podatkowego.

6. Organizator jest zobowiązany do wysłania nagród nie później niż w terminie 30 dni od kontaktu ze Zwycięzcami poprzez wiadomość prywatną, o którym jest mowa w ustępie 5 §6.

§6 Komisja Konkursowa oraz wyłonienie i ogłoszenie Zwycięzców

1. Komisja Konkursowa oceniająca Zgłoszenia składa się z przedstawicieli Organizatora Konkursu w liczbie 3 osób.

2. Zadaniem Komisji będzie dokonanie oceny Zgłoszeń do dnia 9 marca 2020 do godziny 23:59 oraz wyłonienie  Zwycięzców.

3. Przy ocenie Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność z tematem konkursu,

b) estetykę, pomysłowość i kreatywność,

c) samodzielne wykonanie.

4. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. Po rozstrzygnięciu Konkursu Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie w terminie 14 dni wiadomości prywatnej do profiluhttps://www.facebook.com/primabiotic/ i podanie danych do wysyłki nagrody.

5. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności w ciągu 14 dni roboczych przez Zwycięzcę, traci on uprawnienia do otrzymania nagrody.

§7 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora w terminie do dnia 9 maja 2020 r. (decyduje data nadania przesyłki).

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (nazwę profilu na Facebook, imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

§8 Prawa autorskie

1. Uczestnik publikujący komentarz będący utworem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo autorskie oświadcza, że przysługują mu, jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do publikowanego utworu w rozumieniu prawa autorskiego, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich.

2. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora opublikowanych komentarzy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. W przypadku naruszenia praw autorskich bądź dóbr osobistych osób trzecich przez Uczestnika Konkursu, Organizator jest upoważniony do przekazania osobom trzecim, organom administracji i innym upoważnionym instytucjom danych Uczestnika Konkursu. Dane te mogą być wykorzystane przez wskazane powyżej podmioty do dochodzenia swoich praw.

4. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, iż:

a) opublikowane Zgłoszenie pozbawione jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych,

b) posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej w ramach Zgłoszenia.

§9 Nieuczciwi Użytkownicy

1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości, w tym łamania przez Uczestników przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu lub podejrzenia stosowania nieuczciwych praktyk i w czasie trwania Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Użytkownika z udziału w Konkursie.

2. Organizator ma prawo do usunięcia Zgłoszeń zawierających treści wulgarne bądź obraźliwe, bez poinformowania o tym Uczestnika.

3. Wykluczenie jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niego odwołanie. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Użytkownika. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

§10 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu, a w szczególności naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

3. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internetu.

4. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za realizację niniejszego konkursu.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r.

Załącznik numer 1 do regulaminu.