Polityka prywatności

Primabiotic logo

Informacje dla użytkowników strony

primabiotic.pl

z dnia 31-05-2024 r.

Administratorem danych przetwarzanych w celach wskazanych w niniejszym dokumencie jest NATUBAY sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hurtowej 2, 62-510 Konin, NIP: 6671770461, KRS: 0000671480, REGON: 36713935700000 (dalej „Administrator”).

Z Administratorem można szybko i efektywnie kontaktować się w siedzibie administratora tj. adres wskazany powyżej, a także mailowo adresem: ochronadanych@natubay.pl

W przypadku kontaktu Administrator może poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji tożsamości osoby kontaktującej się.

Niniejsza informacja dotyczy platformy primabiotic.pl (dalej „Platforma”).

Wszelkie pojęcia należy rozumieć zgodnie z Regulaminem Platformy dostępnym pod adresem: https://primabiotic.pl/regulamin/.

  1. Informacje ogólne

Czym są dane osobowe? Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie jak, np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

2. Poszczególne cele, podstawy i długość przetwarzania danych

Wskazane poniżej terminy przetwarzania danych należy traktować jako terminy maksymalne. Oznacza to, że jeśli dany cel zostanie zrealizowany przed upływem przewidzianego okresu retencji, Administrator usunie albo zanonimizuje dane wcześniej.

Cel przetwarzania i prawnie uzasadnione interesyPodstawa prawna przetwarzaniaOkres retencji
Umożliwienie korzystania z Platformy i zapewnienie jej prawidłowego działania.Prawnie uzasadniony interes administratora danych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegający na prowadzeniu Platformy.
1 rok od ostatnich odwiedzin Platformy.
Realizacja usługi elektronicznej zgodnie z Regulaminem.Realizacja umowy
(art. 6 ust. 1. lit. b RODO).
Przez czas trwania umowy.
Realizacja umowy sprzedaży.Realizacja umowy
(art. 6 ust. 1. lit. b RODO).
Do czasu realizacji umowy.
Realizacja umowy licencyjnej (dla produktu cyfrowego).Realizacja umowy
(art. 6 ust. 1. lit. b RODO).
Przez czas trwania umowy.
Umożliwienie zapisu do newslettera oraz jego wysyłka.Zgoda
(art. 6 ust. 1. lit. a RODO).
Do czasu wycofania zgody.
Realizacja obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej.Wykonanie obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Do czasu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania).
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie przesłane przy pomocy formularza kontaktowego.Prawnie uzasadniony interes administratora danych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest prowadzenie korespondencji.
Przez okres utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku.
Przyjęcie i rozpatrzenie żądania lub reklamacji.Wykonanie obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5 lat od momentu zakończenia odpowiadania na żądanie.
Analiza statystyk sprzedaży celem optymalizacji działań sprzedażowych.Prawnie uzasadniony interes administratora danych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest optymalizacja działań sprzedażowych.
2 lata od dokonania zakupu.
Analiza preferencji klienta celem usprawniania funkcjonowania Platformy.Zgoda
(art. 6 ust. 1. lit. a RODO).
Do czasu wycofania zgody.
Prowadzenie działań marketingowych.Zgoda
(art. 6 ust. 1. lit. a RODO).
Do czasu wycofania zgody.
Ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.Prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Do czasu przedawnienia roszczeń.

3. Kto ma dostęp do danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie zaufanym odbiorcom, w szczególności współpracownikom, dostawcom usług IT, operatorom płatności internetowych. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie lub doradztwa prawnego.

Dane mogą być udostępniane organom administracji publicznej na ich żądanie.

W związku z tym, że korzystamy z usług firmy Cloudflare, Inc., Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zawarliśmy z Cloudflare umowę – tzw. Standardowe Klauzule Umowne. Oznacza to, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2021/914 UE z dnia 4 czerwca 2021 r. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez tę firmę w USA. Więcej informacji o decyzji na stronie:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=PL.

4. Zewnętrzne linki

W Platformie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.

5. Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo:

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę, należy przesłać odpowiednią prośbę na adres e-mail: marketing@natubay.pl lub kliknąć w link umieszczony w przesyłanych przez nas wiadomościach.

Prawo sprzeciwu

Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić, wykorzystując dane kontowe wskazane na wstępie niniejszej Polityki prywatności.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przysługujących Ci praw, przeczytaj ulotkę dostępną na pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-informator

6. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw?

Swoje prawa możesz realizować osobiście w siedzibie Administratora, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora podane na wstępie).

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. ich odszukania) lub zweryfikowania Twojej tożsamości (potwierdzenia, że jesteś osobą, za którą się podajesz).

7. Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Administrator przetwarza wyłącznie dane zwykłe.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych, tj. informacji, które mogłyby ujawnić: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, a także danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

8. Skąd Administrator pozyskuje dane?

Co do zasady, Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od Ciebie. Gdy pozyskamy dane z innego źródła, zostaniesz o tym odrębnie i wyraźnie poinformowany/a.

9. Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne. Zawsze, gdy podanie danych będzie:

zostaniesz o tym odrębnie i wyraźnie poinformowany/a (np. na formularzu, poprzez który zbierane będą dane osobowe).

10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

    Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie, które może wywołać rozwój technologii internetowej, czy ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez Platformę.

    metody płatności
    Produkt zostal dodany do koszyka.!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2023 Fonticons, Inc.