Regulamin promocji – Collagen Sport

Regulamin promocji 
§1
Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Organizator – Natubay Sp z o.o. Hurtowa 2, 62-510 Konin. NIP: 6671770461, KRS: 0000671480
2. Produkt promocyjny – poniższy produkt oferowany przez Organizatora na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dostępny pod adresem internetowym: https://primabiotic.pl/product/primabiotic-collagen-sport-zestaw-promocyjny-2-x-30-szt-05/

§2
Postanowienia ogólne
1.Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
2. Możliwość zakupu jest ograniczona do maksymalnie 10 produktów promocyjnych.
3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 2024-06-10,
godz. 00:00 do dnia 2024-06-16, godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
4. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego,
możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w §2
niniejszego regulaminu.

&3
Zasady promocji
1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest zestaw promocyjny  dostępny pod adresem: https://primabiotic.pl/product/primabiotic-collagen-sport-zestaw-promocyjny-2-x-30-szt-05/ W skład zestawu promocyjnego wchodzą 2 displaye Collagenu Sport po 30 buteleczek każdy.
2. Za zestaw promocyjny klient płaci 419,98 zł, a otrzymuje w tej cenie produkty o wartości 519,98 zł,

&4
Ograniczenia akcji promocyjnej
1. Liczba produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
2. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu produktu promocyjnego, zwrotowi podlega cały produkt promocyjny.
3. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę
rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji.
4. W sytuacji, gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne,
Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za
pełną cenę.
5. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

&5
Reklamacje
1.Reklamacje można składać w dowolny sposób, np. korzystając z formularza zamieszczonego
na stronie: https://primabiotic.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf . Zgłoszenie reklamacyjne można wysłać elektronicznie na adres kontakt@primabiotic.pl lub tradycyjnie na adres Natubay Sp. z o.o., 62-510 Konin, Poznańska 46C. Reklamowany towar proszę również przesłać pod wskazany adres.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która
zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej
reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona
reklamacja.
4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia
postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed
sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z
dnia 23 września 2016 r.

&6
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w
niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą
promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych
osobowych Uczestników jest spółka Natubay sp z. o.o. która ma swoją siedzibę w 62-510 Konin przy ulicy Hurtowa2.
2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby
przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych
przy korzystaniu ze strony internetowej www.primabiotic.pl, które są dostępne na
https://primabiotic.pl/wp-content/uploads/2020/07/Polityka-prywatno%C5%9Bci-NATUBAY.pdf

&7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2024-06-10
2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na
Stronie internetowej: https://primabiotic.pl/regulamin-promocji-collagen-sport/
3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych
Uczestników do skorzystania z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie
wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości osoby składającej
zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością gospodarczą, autentyczności
danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też zgodności postępowania osoby
składającej zamówienie z niniejszym regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do
osoby, która złożyła zamówienie, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej
promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym
bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których
stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień
niniejszego regulaminu, np.:
a) dokonywanie zakupów (składanie zamówień) w ramach promocji jedynie pozornie
w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np.
przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody,
lub
b) prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub
zasad funkcjonowania promocji.
W przypadku stwierdzenia, że zamówienie zostało złożone z naruszeniem lub obejściem
niniejszego regulaminu osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału
w promocji, a zamówienie może zostać zrealizowane z pominięciem promocyjnych warunków
opisanych w niniejszym regulaminie.
5. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części
Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego
znajdującego się na stronie https://primabiotic.pl/regulamin/
7. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

metody płatności
Produkt zostal dodany do koszyka.!Font Awesome Free 6.5.1 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free Copyright 2023 Fonticons, Inc.